NEWS:

what is AF ESC AF Guidelines Free Know Your Pulse Resources


Swiatawa karta praw i obowiazkow pacjentow z migotaniem przedsionkow

Swiatawa karta praw i obowiazkow pacjentow z migotaniem przedsionkow

Streszczenie

Decydenci polityczni popierają uznanie prewencji udarów spowodowanych migotaniem przedsionków za priorytet narodowych systemów opieki zdrowotnej

 

New European atlas on the prevention of AF-related stroke launched:

The Route Map and European Atlas on the prevention of AF-related stroke is a new, comprehensive report which shows what different countries in Europe are doing to improve the prevention of AF-related stroke. The report presents key data documenting the burden posed by AF-related strokes in different countries, highlights key issues and challenges in implementing best practice and provides examples of successful initiatives that have made a difference to patients.

The interactive report can be accessed here.

Poland has a particularly high prevalence of AF compared to other European countries, with up to 18% of adults over 65 years of age having AF. One third of strokes admitted to hospital are due to AF. Poland includes stroke as a key target in its national health strategy, however there are no targeted policies on the prevention of AF-related stroke, nor is there any dedicated AF registry. Data on the availability of oral anticoagulation therapy are scarce, however studies suggest that up to 56% of AF patients do not receive appropriate therapy as recommended by clinical guidelines.


 

Migotanie przedsionków (AF) to najczêstsze zaburzenie rytmu serca, dotykaj¹ce oko³o 6 milionó w ludzi w Europie,1 8 milionów w Chinach2 i ponad 2,6 miliona w Stanach Zjednoczonych.3 Osoby cierpi¹ce na migotanie przedsionków znajduj¹ siê w grupie podwy¿szonego ryzyka wyst¹pienia wyniszczaj¹cego organizm udaru mózgu4 i w przysz³o�'ci bêd¹ one stanowi³y 15%5 wszystkich szacowanych 15 milionów udarów rocznie na ca³ym �'wiecie.1 Leczenie zmniejszaj¹ce ryzyko zakrzepów krwi mo¿e zapobiegaæ wystêpowaniu udarów oraz zwi¹zanych z nimi ogromnych strat zdrowotnych i ekonomicznych,6,7 Migotanie przedsionków czêsto pozostaje jednak nierozpoznane i nieleczone.8 Pacjenci ze zdiagno

zowanym migotaniem przedsionków, którzy nie otrzymuj¹ leków przeciwzakrzepowych lub s¹ poddawani leczeniu nieoptymalnemu pozostaj¹ w grupie podwy¿szonego ryzyka wyst¹pienia udaru.9

�'wiatowa karta praw i obowi¹zków pacjentów cierpi¹cych na migotanie przedsionków zosta³a opracowana jako miêdzynarodowy apel na rzecz poprawy opieki i leczenia osób z migotaniem przedsionków oraz osób z grupy podwy¿szonego ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu zwi¹zanego z migotaniem przedsionków. Dokument ten zawiera zalecenia dotycz¹ce najwa¿niejszych dzia³añ, jakie mog¹ byæ podjête przez decydentów, �'wiadczeniodawców, p³atników oraz w³adze pañstwowe w celu ratowania ¿ycia, zmniejszenia obci¹¿eñ zwi¹zanych z chorob¹ i ogromnych kosztów opieki medycznej.10

Dlaczego kartê popar³o tak wiele ró¿nych organizacji reprezentuj¹cych stowarzyszenia medyczne i stowarzyszenia pacjentów zajmuj¹ce siê kwesti¹ migotania przedsionków, leczenia przeciwzakrzepowego, udaru i chorób serca? Dziêki podjêciu przez poszczególne kraje prostych dzia³añ, mo¿na unikn¹æ ogromnych
kosztów i ciê¿arów zwi¹zanych z niepe³nosprawno�'ci¹ i zgonem z powodu nierozpoznanego i nieleczonego migotania przedsionków. Wystêpuj¹cy obecnie nacisk na ograniczanie kosztów mo¿e prowadziæ do lekcewa¿enia perspektywy pacjentów przez systemy opieki zdrowotnej. Wiêksza �'wiadomo�'æ w zakresie migotania
przedsionków oraz jego wczesne wykrywanie,11 nacisk na profilaktykê i leczenie udaru zwi¹zanego z migotaniem przedsionków prowadzone na podstawie wytycznych popartych dowodami,12 lepsza ci¹g³o�'æ leczenia,13 krajowe rejestry udarów,14 oraz szybki dostêp do nowych doustnych leków przeciwzakrzepowych, przeciwarytmicznych, a tak¿e nowe mo¿liwo�'ci, które przezwyci꿹 aktualne ograniczenia w leczeniu15 stanowi¹ najlepsz¹ drogê do poprawy opieki nad pacjentami z migotaniem przedsionków, zmniejszaj¹c jednocze�'nie jego skutki ekonomiczne. Apelujemy do rz¹dów pañstw, decydentów, p³atników oraz �'wiadczeniodawców o podjêcie dzia³añ na rzecz poprawy jako�'ci ¿ycia osób z migotaniem przedsionków oraz znacz¹cego obni¿enia ryzyka oraz kosztów udarów zwi¹zanych z migotaniem przedsionków.

Burden of treatment

Share your experience of how treatments affect your life. For example: visits to the doctor, medical tests, treatment management, and lifestyle changes.

Most doctors are unaware of the remarkable efforts patients must make in order to care for themselves.

Share your experience with physicians

 

Download Patient Charter

AF-related stroke in Europe: a preventable problem

How can we avoid a stroke crisis in Europe: Updated EU Report